Privacyverklaring

Ik wil je graag laten zien dat ik zorgvuldig met je persoonlijke gegevens om ga. 

Doula Marlies is gevestigd aan de Molenstraat 54, 4201 CZ Gorinchem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens Doula Marlies t.a.v. Marlies Phielix 

+31643570505
 info@doulamarlies.nl 
www.doulamarlies.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk:
Doula Marlies verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk: 
• voor- en achternaam, 
• geslacht, 
• geboortedatum, 
• adresgegevens, 
• telefoonnummer, 
• e-mailadres,
• overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch of via 
   whattsapp
 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:
Doula Marlies verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou: 
• godsdienst of levensovertuiging, 
• seksuele leven, 
• gezondheid, 

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik deze persoonsgegevens verwerk:
Doula Marlies verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen: 
• Het afhandelen van jouw betaling. 
• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren. 
• Om goederen en diensten bij je af te leveren. 
• Doula Marlies verwerkt ook persoonsgegevens waar ik wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens 
   die ik nodig heb voor mijn belastingaangifte. 

Geautomatiseerde besluitvorming: 
Doula Marlies neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit. 

Hoe lang ik je persoonsgegevens bewaar:
Doula Marlies bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld en de termijn die er staat voor het indienen van een eventuele klacht. Ik hanteer de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: 
• Bijzondere persoonsgegevens: deze gegevens worden verwijderd aan het einde van het derde kalenderjaar na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als doula of. Hieronder vallen gegevens over: ras, godsdienst of levensovertuiging, seksuele leven, gezondheid,

• Persoonsgegevens: deze gegevens worden verwijderd aan het einde van het derde kalenderjaar na het laatste (postpartum) bezoek dat ik breng als doula. Hieronder vallen gegevens over: achternaam,  geslacht, geboortedatum, adresgegevens, telefoonnummer, overige persoonsgegevens die je actief hebt verstrekt in correspondentie, telefonisch en via whattsapp. 
• Persoonsgegevens: deze gegevens worden maximaal 7 jaar bewaard voor intern gebruik (bedrijfsvoering & verjaardagskalender) en het maken van statistieken door Doula Marlies. Er worden passende organisatorische en technische methodieken toegepast, zoals het beveiligen van de map met deze gegevens met een wachtwoord. De gegevens kunnen tevens geanonimiseerd gebruikt worden voor externe publicatie, maar zullen dan eerst geanonimiseerd worden. Hieronder vallen gegevens over: voornaam, voornaam baby, geslacht baby, geboortedatum baby, email adres, korte beschrijving van de begeleiding en geboorte. Foto’s van je bevalling zal ik maximaal 5 jaar bewaren. Deze worden nooit zonder jouw expliciete toestemming gedeeld of gepubliceerd op social media.

Delen van persoonsgegevens met derden:

Doula Marlies verkoopt of verstrekt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend delen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, bv omdat een backup doula mijn taken overneemt of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Doula Marlies en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@doulamarlies.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Doula Marlies wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tipons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig:

Doula Marlies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zijn de gegevens op de (opstart)schijf van Doula Marlies beveiligd. Bestanden met persoonsgegevens worden nog eens extra beveiligd door deze op te slaan in een map die beveiligd is met een wachtwoord. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Doula Marlies via info@doulamarlies.nl.